Služby pro občany

Občanské právo

 • veškerá smluvní a navazující agenda (smlouvy o zápůjčce, směnky, spotřebitelská práva, darovací smlouvy, smlouvy o převzetí dluhu, zprostředkovatelské smlouvy, příkazní smlouvy, narovnání sporných práv a povinností atd.)
 • veškerá sporná agenda včetně vymáhání pohledávek resp. obrany proti uplatněným pohledávkám (zastupování v řízení před soudy, rozhodci či jinými příslušnými orgány)
 • kompletní poradenství ve věci společného jmění manželů (SJM) včetně jeho vypořádání
 • právní poradenství a zastupování ve věcech sousedských sporů
 • právní poradenství a zastupování ve věcech ochrany osobnosti
 • zakládání spolků a související problematika
 • zastupování v exekučním řízení
 • ochrana autorského práva a veškerá související problematika, agenda patentů a užitných vzorů, licenční smlouvy a související právní úkony
 • vyřizování nesporné agendy

Nemovitosti (stavby, pozemky, byty, nebytové prostory)

 • veškerá smluvní agenda (zejména kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí, zástavní smlouvy, nájemní a podnájemní smlouvy)
 • veškerá agenda bytových a nebytových prostor (převody bytů a nebytových prostor, prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, stanovy společenství vlastníků jednotek, stanovy bytových družstev)
 • problematika nabývání vlastnictví včetně vydržení, odstoupení od smlouvy včetně důsledků ukončení smlouvy
 • zastupování v řízení před příslušnými katastrálními úřady
 • zastupování v soudních sporech týkajících se nemovitostí, především pak ve sporech o určení vlastnictví
 • zastupování ve stavebním řízení

Rodinné právo

 • právní poradenství a zastupování v řízení o svěření nezletilých děti do péče rodiče
 • právní poradenství a zastupování v řízení o rozvod manželství včetně související vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • právní poradenství a zastupování ve věcech výživného (určení, zvýšení či snížení výživného)
 • právní poradenství a zastupování ve věcech opatrovnictví, osvojení, určení otcovství apod.

Trestní právo a přestupkové právo (zejména dopravní nehody)

 • zastupování v trestním řízení (obhajoba ve všech trestních věcech)
 • konzultace a právní pomoc ve věci vydaných trestních příkazů
 • právní pomoc a konzultace v souvislosti s podáním trestního oznámení
 • právní poradenství a zastupování ve věcech dopravních přestupků resp. případných trestných činů spáchaných v souvislosti s řízením vozidla
 • právní poradenství ve věci náhrady způsobené škody pachatelem, zastupování poškozeného

Pracovní právo

 • ochrana zájmů zaměstnanců v pracovněprávních záležitostech (nedoplatky mzdy, náhrada mzdy, spory o neplatnost skončení pracovního poměru apod.)
 • veškerá smluvní agenda (zejména pracovní smlouvy, ujednání o konkurenčních doložkách, sankce, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
 • právní poradenství ohledně skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda o rozvázání pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • veškerá sporná agenda (zastupování v řízení před soudy či jinými příslušnými orgány)
 • právní poradenství ve věci náhrady způsobené škody
 • právní poradenství ve věci cestovních náhrad včetně související smluvní agendy

Insolvenční právo

 • veškerá agenda související s insolvenčním řízením včetně přípravy příslušných podání
 • právní poradenství ve věcech úpadku
 • právní poradenství ohledně možností postupu v případě neoprávněného podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení včetně náhrady vzniklé škody
 • veškerá sporná agenda související s insolvenčním řízením (zejména zastupování v incidenčních sporech před soudy)

Správní a daňové právo, stavební právo, základní práva a svobody

 • veškerá agenda v oboru správního práva a správního soudnictví (zastupování v řízení před soudy a orgány státní správy včetně přestupkové agendy, podávání správních žalob, úkony dle správního řádu apod.)
 • právní poradenství a zastupování v daňovém řízení, především pak podávání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím příslušných finančních úřadů
 • zastupování ve stavebním řízení (územní řízení, stavební řízení, mimořádné opravné prostředky – především žaloby proti rozhodnutím příslušných orgánů)
 • právní poradenství a zastupování ve věci základních práv a svobod před příslušnými orgány, především pak před Ústavním soudem České republiky