Služby pro firmy

Obchodní právo

 • veškerá smluvní agenda
 • veškerá agenda obchodních společností a družstev (zakládání společností, převody podílů, valné hromady, akciové právo, zastupování v řízení před obchodním rejstříkem)
 • veškerá sporná agenda včetně vymáhání pohledávek (zastupování v řízení před soudy, rozhodci či jinými příslušnými orgány)
 • zastupování v exekučním řízení
 • právní poradenství ve věcech veřejných zakázek
 • právní poradenství ve věcech týkajících se živností včetně zastupování v příslušných správních řízeních

Nemovitosti (stavby, pozemky, byty, nebytové prostory)

 • veškerá smluvní agenda (zejména kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí, zástavní smlouvy, nájemní a podnájemní smlouvy)
 • veškerá agenda bytových a nebytových prostor (převody bytů a nebytových prostor, prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, stanovy společenství vlastníků jednotek, stanovy bytových družstev)
 • problematika nabývání vlastnictví včetně vydržení, odstoupení od smlouvy včetně důsledků ukončení smlouvy
 • zastupování v řízení před příslušnými katastrálními úřady
 • zastupování v soudních sporech týkajících se nemovitostí, především pak ve sporech o určení vlastnictví
 • zastupování ve stavebním řízení

Pracovní právo

 • veškerá smluvní agenda (zejména pracovní smlouvy, vnitřní firemní pracovněprávní předpisy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o svěření předmětu, ujednání o konkurenčních doložkách, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
 • právní poradenství ohledně skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda o rozvázání pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • veškerá sporná agenda (zastupování v řízení před soudy či jinými příslušnými orgány)
 • právní poradenství ve věci náhrady způsobené škody
 • právní poradenství ve věci cestovních náhrad včetně související smluvní agendy

Ochrana duševního vlastnictví

 • agenda ochranných známek národních i mezinárodních
 • licenční smlouvy a související právní úkony
 • agenda patentů a užitných vzorů
 • ochrana autorského práva a veškerá související problematika

Trestní právo a přestupkové právo

 • zastupování v trestním řízení (obhajoba ve všech trestních věcech)
 • právní pomoc a konzultace v souvislosti s podáním trestního oznámení
 • právní poradenství ve věci rizika případné trestněprávní odpovědnosti, především se zaměřením na hospodářskou delikvenci
 • právní poradenství ve věci náhrady způsobené škody pachatelem, zastupování poškozeného
 • poradenství a zastupování u přestupků týkajících se právnických osob

Insolvenční právo

 • veškerá agenda související s insolvenčním řízením včetně přípravy příslušných podání
 • právní poradenství ve věcech úpadku
 • analýza ohledně možnosti legálního řešení krizové hospodářské situace firmy
 • právní poradenství ohledně možností postupu v případě neoprávněného podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení včetně náhrady vzniklé škody
 • veškerá sporná agenda související s insolvenčním řízením (zejména zastupování v incidenčních sporech před soudy)

Správní a daňové právo

 • veškerá agenda v oboru správního práva a správního soudnictví (zastupování v řízení před soudy a orgány státní správy včetně přestupkové agendy, podávání správních žalob, úkony dle správního řádu apod.)
 • právní poradenství a zastupování v daňovém řízení, především pak podávání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím příslušných finančních úřadů