Služby pro firmy

Obchodní právo

 • veškerá smluvní agenda
 • veškerá agenda obchodních společností a družstev (zakládání společností, převody podílů, valné hromady, akciové právo, zastupování v řízení před obchodním rejstříkem)
 • veškerá sporná agenda včetně vymáhání pohledávek (zastupování v řízení před soudy, rozhodci či jinými příslušnými orgány)
 • zastupování v exekučním řízení
 • právní poradenství ve věcech veřejných zakázek, zakládání sdružení a související problematiky
 • právní poradenství ve věcech týkajících se živností včetně zastupování v příslušných správních řízeních

Nemovitosti (stavby, pozemky, byty, nebytové prostory)

 • veškerá smluvní agenda (zejména pracovní smlouvy, vnitřní firemní pracovněprávní předpisy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o svěření předmětu, konkurenční ujednání, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
 • právní poradenství ohledně skončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • veškerá sporná agenda (zastupování v řízení před soudy či jinými příslušnými orgány)
 • právní poradenství ve věci náhrady způsobené škody
 • právní poradenství ve věci cestovních náhrad včetně související smluvní agendy

Pracovní právo

 • veškerá smluvní agenda (zejména pracovní smlouvy, vnitřní firemní pracovněprávní předpisy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o svěření předmětu, konkurenční ujednání, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
 • právní poradenství ohledně skončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • veškerá sporná agenda (zastupování v řízení před soudy či jinými příslušnými orgány)
 • právní poradenství ve věci náhrady způsobené škody
 • právní poradenství ve věci cestovních náhrad včetně související smluvní agendy

Ochrana duševního vlastnictví

 • agenda ochranných známek národních i mezinárodních
 • licenční smlouvy a související právní úkony
 • agenda patentů a užitných vzorů
 • ochrana autorského práva a veškerá související problematika

Trestní právo

 • zastupování v trestním řízení (obhajoba ve všech trestních věcech)
 • právní pomoc a konzultace v souvislosti s podáním trestního oznámení
 • právní poradenství ve věci rizika případné trestněprávní odpovědnosti, především se zaměřením na hospodářskou delikvenci
 • právní poradenství ve věci náhrady způsobené škody pachatelem, zastupování poškozeného

Insolvenční právo (dříve konkursní právo)

 • veškerá agenda související s insolvenčním řízením včetně přípravy příslušných podání
 • právní poradenství ve věcech úpadku
 • analýza ohledně možnosti legálního řešení krizové hospodářské situace firmy
 • právní poradenství ohledně možností postupu v případě neoprávněného podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení včetně náhrady vzniklé škody
 • veškerá sporná agenda související s insolvenčním řízením resp. dříve konkursním řízením (zejména zastupování v incidenčních sporech před soudy)

Správní a daňové právo

 • veškerá agenda v oboru správního práva a správního soudnictví (zastupování v řízení před soudy a orgány státní správy včetně přestupkové agendy, podávání správních žalob, úkony dle správního řádu apod.)
 • právní poradenství a zastupování v daňovém řízení, především pak podávání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím příslušných finančních úřadů